Video Hva er kommunestyre- og fylkestingsvalg?

Høsten 2019 er det lokalvalg. Da er det ikke stortingspolitikerne vi stemmer på, men lokalpolitikere fra hele Norge. I denne filmen får du en grunnleggende innføring! Filmen er laget av TV 2 Skole

Kommunestyre- og fylkestingsvalg 
Fra NDLA. Forfatter: Inga Berntsen Rudi m. f.l. (CC-BY-SA)


Valg av representanter til kommunestyrer og fylkesting avholdes hvert fjerde år, sist gang i 2015. Hver kommune og hvert fylke utgjør én valgkrets.

Stemmeseddel puttes i urne. Foto.

 Fotograf: Son Nguyen (CC-BY-NC-SA-4.0)

Det er Kongen som fastsetter valgdagen til en mandag i september, vanligvis i løpet av de to første ukene av måneden. Valgperioden er altså 4 år, og valg av kommunestyrer og fylkesting avvikles samtidig og holdes midtveis i stortingsperioden. Kommunestyret/fylkestinget fastsetter selv antall representanter innenfor lovbestemte minimumskrav i forhold til innbyggertallet i kommunen/fylket. Reglene er tatt inn i kommuneloven. Ofte blir kommune- og fylkestingsvalg bare kalt for lokalvalg.

Lister

Alle de norske politiske partiene kan stille lister i alle landets kommuner og fylker. Det er også mulig for tverrpolitiske grupper eller andre som ikke tilhører et parti, å stille med valgliste, men dette krever et visst antall underskrifter. Ved fylkestingsvalg må listeforslaget være underskrevet av minst 500 personer med stemmerett i fylket ved det aktuelle valget. Ved kommunestyrevalg må listeforslaget være underskrevet av 2 % av de stemmeberettigede i kommunen.[1]

Statistisk sentralbyrås oversikt over hvem som stilte lister ved kommunestyrevalget i 2011 viser store variasjoner og at det var mange lokale lister ved det siste valget. Mange av listene har fått representanter valgt inn i kommunestyret. I Fredrikstad fikk Bymiljølista, som er en partipolitisk uavhengig liste, valgt inn en representant. På Hamar har By- og bygdelista 9 representanter i kommunestyret. Noen steder var det flere partier som stilte liste sammen, som for eksempel i Tysfjord, hvor de hadde Felleslista for Høyre, KrF, Venstre og Uavhengige.

Stemmerett

For å stemme ved kommunestyre- og fylkestingsvalg må du fylle 18 år i løpet av valgåret og være registrert i manntallet i kommunen der du bor. Alle nordiske statsborgere (fra Sverige, Island, Danmark og Finland) har stemmerett dersom de er registrert som bosatt i Norge senest 30. juni valgåret.I tillegg til norske statsborgere kan innvandrere som har bodd i Norge de siste tre årene før valgdagen, stemme ved disse valgene.

Når du stemmer ved lokalvalgene, har du mulighet til å påvirke hvem som blir valgt, ved å endre på listene. Det kan du gjøre ved å gi en tilleggsstemme til en kandidat som står på lista, og/eller føre opp personer som står på andre lister (såkalte slengere). Det er gjerne i de små kommunene hvor folk ofte kjenner bedre til kandidatene, at det endres mest på listene. Velgere med minoritetsbakgrunn er også svært aktive med stemmeseddelen.

Oppmøte

Vanligvis er det en god del færre som stemmer ved lokalvalg enn ved stortingsvalg. Vi sier ofte at hjemmesitterne er det største partiet. Ved valget i 2015 var det 61,7 prosent av de stemmeberettigede som avla sin stemme, færre enn ved valget i 2011 der 64,5 gikk til valgurnene. Valgdeltakelsen er lavere for innvandrere enn i den øvrige befolkningen. Ved lokalvalget i 2015 stemte bare 40 prosent av norske statsborgere med innvandrerbakgrunn og 29 prosent av de utenlandske statsborgerne med stemmerett.

 

 

 


  1. 1«NOU 2004: 25. Penger teller, men stemmer avgjør. Om partifinansiering, åpenhet og partipolitisk fjernsynsreklame». Statens forvaltningstjeneste, Informasjonsforvaltning. 2004.