Video Lokalt selvstyre

Hva betyr lokalt selvstyre, og hvorfor har vi det?

Lokalt selvstyre

I Norge er det politiske systemet blant annet organisert rundt lokaldemokratiet. Hensikten er at folk i Norge skal ha innflytelse på saker som angår dem.

Denne måten å tenke på kalles lokalt selvstyre.

Bilde: Grunnskolene er kommunens ansvar.

Det politiske systemet i Norge er delt inn i følgende tre styringsnivåer:

• Staten – som består av regjeringen og Stortinget

• Fylkeskommunene

• Kommunene

Staten har ansvar for oppgaver som berører alle i landet vårt. Dette kan være saker som handler om sykehus, jernbane, politi eller forsvar. Her er det saker som påvirker mennesker i hele Norge.

 

Kommunene

Kommunen er det laveste av styringsnivåene. Ordføreren er den øverste politiske lederen. Han representerer kommunen utad. Han leder møter i kommunestyret.

Kommunestyret består av lokale politikere. Disse har blitt valgt av kommunenes innbyggere. Kommunestyret har samme oppgave i en kommune som Stortinget har for hele landet.

Kommunestyret bestemmer hva pengene i en kommune skal brukes til. Det gjør de ved å vedta kommunens budsjett. Budsjettet avgjør hvor mye penger som skal settes av til idrettsanlegg, fritidsklubber og skoler.

Bilde: Ordførerkjedet bæres av ordføreren ved spesielle anledninger - og bare i egen kommune. Hvilken kommune tror du denne ordføreren kommer fra?

Kommunestyret må også sørge for at det blir ansatt nok personer i jobbene i kommunen. Dette kan dreie seg om lærere ved en skole eller omsorgsarbeidere ved et pleiehjem.

Kommunene har et formannskap. Her sitter en fjerdedel av representantene fra kommunestyret. Formannskapet sørger for at saker blir lagt fram for kommunestyret.

Formannskapet foreslår og forbereder ulike saker. De arbeider blant annet med kommunes budsjett.

 

Fylker

Norge består av 18 fylkeskommuner. Disse omtaler vi som fylker. Innenfor et fylke vil det ligge mange kommuner. Et unntak er Oslo. Oslo er den eneste kommunen som også er et fylke.

De ulike fylkene har lokalstyre. Lokalstyret tar ansvar for ulike oppgaver som hører inn under fylket. Fylket har blant annet ansvar for fylkesveiene og de videregående skolene.

Fylkeskommunene blir i utgangspunktet styrt på samme måte som kommunene. Navnene på de ulike nivåene er forskjellige.

Fylkestinget har samme oppgaver i fylket som kommunestyret har i kommunen. I tillegg har man et fylkesutvalg. Det tilsvarer formannskapet i kommunene. Den øverste lederen i en fylkeskommune er fylkesordføreren.

Stortinget og regjeringen tar mange politiske avgjørelser i Norge. Avgjørelser som gjelder lokalt blir tatt av politikere i kommunene eller fylkeskommunene.